CSANI main client BET+ BET-


"CSANI main klient BET+ BET-" jest podstawową aplikacją kliencką służącą do składania zleceń na platformie inwestycyjnej CSANI. Po uruchomieniu tej podstawowej platformy ukaże się nam wykres instrumentu "USD index" oraz grupa przycisków i labeli poniżej niego, tuż pod wykresem po prawej stronie znajduje się label "CREDIT" i obok niego umieszczona jest kwota, która stanowi aktualne saldo naszego rachunku.

Działanie platformy zilustrujemy poprzez opisanie wszystkich przycisków nawigacyjnych umieszczonych na dole okna platformy i wtedy mamy nadzieję wszystkie aspekty działania platformy CSANI staną się jasne:

Przycisk "Instrument"

Przycisk ten służy do zmiany instrumentu bazowego, który stanowi podstawę do wyznaczania wypłaty naszych opcji. Domyślnie instrumentem bazowym jest przez nas stworzony i zdefiniowany w zakładce "about CSANI" indeks dolarowy przez nas nazwany "USD index". Instrumentem alternatywnym – aktywowanym przez wciśnięcie przycisku "Instrument" jest znane wszystkim kwotowanie pary walutowej EUR/USD. Kwotowanie to – jak i wszystkie kwotowania par składowych indeksu "USD index" wyznaczamy na podstawie kursu średniego międzybankowego platformy transakcyjnej Reuters Eikon (X-tra) oraz czterech największych innych market makerów rynku forex. Sami ponadto również zachowujemy się jak market-makerzy i kurs nasz uzależniamy od naszego własnego zaangażowania w oferowane przez nas walory, ponadto w związku z krótkimi terminami wykonania naszych opcji, małymi stawkami minimalnymi, które umożliwiają wejście w ich posiadanie kurs ten modyfikujemy dość często – na CSANI jako jedynej znanej nam platformie nawet w weekend lub święta dzięki temu "COŚ" się dzieje.
Przycisk "Instrument" można dowolnie klikać przechodząc pomiędzy oferowanymi przez nas walorami bazowymi. Możliwe jest, że w przyszłości udostępnimy również inne instrumenty bazowe oparte o waluty EUR lub GBP lub waluty azjatyckie. Zrobilibyśmy to z chęcią, gdyż sami nie jesteśmy miłośnikami USD i nie podoba nam się to, że oferujemy instrumenty wyłącznie zależne od tej właśnie waluty. Dołączenie do infrastruktury kolejnego instrumentu bazowego wiąże się jednak z kolejną masą danych przesyłanych do platform klienckich, których jest już i tak wiele, stąd na razie wstrzymujemy się od rozszerzenia oferty o kolejne instrumenty bazowe.

Przycisk "Stawka"

Wchodząc w posiadanie którejkolwiek z oferowanych przez nas opcji przeznaczamy na nią dowolnie przez siebie wybraną kwotę i przez to możliwe wypłaty opcji są proporcjonalnie tym większe im większą stawkę wybraliśmy. Można się zresztą o tym samemu przekonać klikając na przycisk "Stawka" i patrzeć jak kwoty możliwych wypłat opcji przedstawione po prawej stronie wykresu proporcjonalnie zwiększają się w miarę zwiększania stawki.

Przycisk "czas trwania opcji"

Każda z naszych opcji ma ściśle określony czas wykonania. Nie dajemy użytkownikom możliwości "zamknięcia" opcji wcześniej niż jej czas wykonania. Użytkownik jednak przed wejściem w posiadanie opcji sam może wyznaczyć jej czas trwania klikając właśnie w przycisk "czas trwania opcji"; posiadamy w ofercie opcje od 1 sekundowych po opcje 10-cio minutowe.

Przycisk "ile możliwych wypłat"

Każda z oferowanych przez nas opcji posiada dyskretną strukturę wypłaty – wchodząc w posiadanie dowolnej naszej opcji możemy się spodziewać w momencie jej wykonania jedynie skończonej ilości możliwych wypłat. Ilość tych wypłat możemy sami regulować klikając właśnie w przycisk "ile możliwych wypłat". I tak – posiadamy w ofercie opcje binarne – tzn. Takie, że gdy wejdziemy w posiadanie opcji CALL (tzn. przewidujemy, że wykres podąży ku górze), to albo zdwukrotnimy kwotę za jaką nabyliśmy opcję, albo nie "wygramy" nic. Posiadamy w ofercie maksymalnie 22 możliwe wypłaty. Można podejrzeć wszystkie możliwe ilości oferowanych przez nas wypłat przechodząc między nimi przyciskiem "ile możliwych wypłat". Dla ilości wypłat 3 oraz 4 wizualizujemy je po prawej stronie pionowymi strzałkami, gdyż naszym zdaniem ładnie to wygląda, dla pozostałych ilości możliwych wypłat wizualizujemy ich poziomy wykonania za pomocą naniesienia tych poziomów na oś pionową.
Dla każdej możliwości ilości różnych wypłat realizowanych przez opcję po prawej stornie wykresu wyświetlają się w czasie rzeczywistym poziomy, po przekroczeniu których przez instrument bazowy opcja wypłaca tyle ile dany poziom oferuje. Innymi słowami to ujmując: opcja wypłaci tym więcej, im bardziej instrument bazowy odchyli się w stronę przewidzianą przez nas.

Przycisk "wyśw. wykres"

Domyślnie wykres który przedstawiamy użytkownikowi ma ustawioną taką skalę czasu, że jednemu pikselowi na ekranie użytkownika odpowiada 100ms czasu. Można tę skalę zmienić klikając przycisk "wyśw. Wykres". Klikając ten przycisk ustawiamy odpowiednio więcej jednostki czasu na każdego piksela szerokości ekranu użytkownika i przez to widzimy też coraz bardziej odległą historię notowania instrumentu bazowego. Użytkownik dzięki temu może przyjrzeć się jak wyglądały historyczne notowania i na tej podstawie może łatwiej będzie mu podjąć decyzję inwestycyjną.

Przycisk "Exit"

Klikając na ten przycisk bezwzględnie wychodzimy z aplikacji. Jeżeli właśnie jesteśmy w posiadaniu jakiejś opcji, której wykonanie jeszcze nie nastąpiło, to wykonanie jej nastąpi oczywiście niezależnie od tego, czy mieliśmy w tym czasie włączoną aplikację kliencką, czy nie. Środki, które wypłaca opcja w przypadku korzystnego jej zrealizowania też oczywiście zostaną doliczone do naszego rachunku niezależnie od tego czy nasze oprogramowanie klienckie było w tym czasie włączone czy nie.

Przyciski "BET+", "BET-"

Mając wybrane rodzaj opcji, który to wyznaczony jest przez przyciski opisane u góry, a zwłaszcza – stawkę, którą przeznaczamy na zakup opcji klikając na któryś z tych przycisków wchodzimy w posiadanie opcji "CALL" lub "PUT" w zależności od tego która z tych opcji nas interesuje
Z racji faktu wejścia w posiadanie opcji natychmiast po kliknięciu "BET+" lub "BET-" kwota "CREDIT" (czyli nasze aktualne saldo rachunku) natychmiast ulega pomniejszeniu o stawkę aktualnie przez nas ustawioną. W momencie kliknięcia któregoś z przycisków "BET+" lub "BET-" nieaktywne stają się przyciski w linii powyżej, gdyż nie można zmieniać rodzaju opcji już po wejściu w jej posiadanie. Aktywny pozostaje natomiast przycisk "wyśw. Wykres" – w czasie "życia" opcji możliwe jest przeglądanie historii instrumentu bazowego, jednak niezależnie od tego jak daleką historię właśnie przeglądamy w momencie wygasania opcji i tak platforma CSANI przywołuje takie przeskalowanie osi czasu, żeby cały czas przebiegu opcji był dla użytkownika czytelny. W tym też momencie na labelu "WIN" pojawia się kwota jaką opcja "wygrała" i w przypadku, kiedy jest niezerowa miga przez jakiś, natomiast jeśli nic nie "wygraliśmy" wyświetla po prostu "0" przez kilka sekund. Po kilkusekundowym wyświetlaniu "wygranej" kwoty zaktualizowane zostaje saldo rachunku poprzez podwyższenie o ostatnio zdobytą kwotę oraz przyciski nieaktywne powyżej "BET+" oraz "BET-" spowrotem stają się aktywne i znowu możemy nimi manipulować oraz nabywać opcje "BET+" lub "BET-".

Szybkie podwójne kliknięcie przycisku "BET+" lub "BET-" powoduje stałe wciśnięcie przycisku i poza takim samym działaniem jak pojedyncze kliknięcie przycisku powoduje, że tuż po zakończeniu się trwania opcji – po kliku sekundowym czasie wyświetlania wygranej natychmiast platforma zachowuje się tak, jakbyśmy kolejny raz wcisnęli przycisk, który jest trwale wciśnięty. Możliwość wciskania na stałe przycisków BET+ oraz BET- służyć ma wygodzie spekulantów przekonanych o trendzie instrumentu bazowego i chcących wielokrotnie zainwestować w tę samą opcję.